Công nhận hoa lan đẹp quá

Đời chỉ đẹp khi tình giang dở

Trả lời